Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Érvényes 2016. október 1. napjától visszavonásig.

1. A Szabályzat célja

1.1. Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Evangélium365 Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a honlapján üzemelő Könyvesbolt (www.evangelium365.hu/konyvesbolt) tulajdonosa (rövidített nevén: Evangélium365 Kiadó Kft., székhely: 8865 Tótszentmárton, Rákóczi u. 61., cégjegyzékszám: 20-09-075247; a továbbiakban: „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

1.2. Jelen Szabályzat kialakításához az alapot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.

1.3. Jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság az által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő természetes személyek magánszféráját tiszteletben tartsa, illetve hozzájáruljon a közügyek átláthatóságához azáltal, hogy biztosítja a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jogokat.

2. Az adatkezelés elvei, jogalapja, céljai

2.1. A személyes adatokat a Társaság csak tisztességesen és a törvényes kereteknek megfelelően szerzi meg és kezeli. Csak olyan személyes adat kerül tárolásra, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen. A személyes adatok tárolása csak olyan módon történik, hogy a Felhasználók azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

2.2. Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor, az adatok feldolgozását a Társaság maga végzi. A Társaság adatkezelés céljából harmadik személynek nem továbbítja az adatokat, kivéve, ha az adatok átadása a szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges (pl. szállítási információk átadása a futárszolgálatnak, a Magyar Postának stb.).

2.3. Felhasználó az a természetes személy, aki a Társaság honlapját (www.evangelium365kiado.hu/konyvesbolt) látogatja, illetve a honlapon vásárol regisztrációval vagy regisztráció nélkül.

2.4. Az adatkezelésre a www.evangelium365kiado/konyvesbolt internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

2.5. Az adatkezelés célja a www.evangelium365kiado/konyvesbolt weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, illetve, hogy a Társaság a Felhasználók adatait direkt marketing célból kezelje.

2.6. Az adatkezelés direkt marketing céljából addig tart, amíg a Felhasználó hozzájárulását vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonása történhet e-mailben, telefonon, illetve a direkt marketing célú megkeresésekben megadott elérhetőségeken. A visszavonásról tett nyilatkozatot követően haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül történik meg a személyes adatok törlése.

2.7. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd 3.2. pont) célja a Társaság internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Társaság, mint adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain célzott tartalmat jelenítsen meg.

2.8. A Társaság a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. A Felhasználó döntése alapján megadható adat: név, lakóhely/tartózkodási hely, e-mail cím, telefonszám, név, a Felhasználó által vásárolt termékkategória és termék, a Felhasználó által előrendelt termék, a Felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege, a Felhasználó vásárlásainak időpontja.

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

3.3. A Társaság a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4. Rendelkezés személyes adatokkal

Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény írásos nyilatkozattal közölhető. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

5. A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

5.1. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő címére (Evangélium365 Kiadó Kft., 8865 Tótszentmárton, Rákóczi Ferenc utca 61.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az evangelium365@gmail.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

5.2. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre.

5.3. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, azonban legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

5.4. A Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését.

5.5. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes  adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

5.6. A Felhasználó kérheti személyes adatainak törlését, kivételt képeznek ez alól a kötelező érvénnyel nyilvántartott adatok. A törlési kérelem benyújtása történhet a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldött e-mailben, illetve az Adatkezelő postacímére küldött levélben. A törlésről tett nyilatkozatot követően haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül történik meg a személyes adatok törlése.

5.7. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának adatkezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, a személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

5.8. A Társaság, mint Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

5.9. Ha a Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és a személyes adatokat zárolja.

5.10. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

6. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően arról valamennyi Felhasználót megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Kapcsolattartás

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők a Társaság munkatársai az evangelium365@gmail.com e-mail címen.

 

 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat letöltése PDF formátumban